ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ DOWNLOAD ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
27 ส.ค. 2562, 15:58 F-51.1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว/รายเดียว)
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 15:59 F-52 แบบคำขอรับการรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า
27 ส.ค. 2562, 15:59 F-53 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)
27 ส.ค. 2562, 11:49 แบบคำขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
10 ต.ค. 2562, 14:29 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน กันยายน 2562
12 มี.ค. 2562, 10:16 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ (ระดับเขตและจังหวัด)
18 เม.ย. 2562, 14:50 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน มีนาคม 2562
15 พ.ค. 2562, 09:00 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน เมษายน 2562
13 มิ.ย. 2562, 11:44 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน พฤษภาคม 2562
22 ก.ค. 2562, 11:43 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน มิถุนายน 2562
10 ก.ย. 2562, 12:04 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน สิงหาคม 2562
14 ส.ค. 2562, 13:00 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน กรกฎาคม 2562