ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ DOWNLOAD ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
6 ส.ค. 2562, 09:17 F-51.1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว/รายเดียว)
30 ม.ค. 2562, 15:08 F-51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
30 ม.ค. 2562, 15:08 F-51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
30 ม.ค. 2562, 15:07 F-51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
30 ม.ค. 2562, 15:07 F-51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
30 ม.ค. 2562, 15:06 F-52 แบบคำขอรับการรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า
30 ม.ค. 2562, 15:04 F-53 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)
26 ส.ค. 2562, 14:46 แบบคำขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
12 มี.ค. 2562, 10:16 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ (ระดับเขตและจังหวัด)
18 เม.ย. 2562, 14:50 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน มีนาคม 2562
15 พ.ค. 2562, 09:00 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน เมษายน 2562
13 มิ.ย. 2562, 11:44 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน พฤษภาคม 2562
22 ก.ค. 2562, 11:43 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน มิถุนายน 2562
14 ส.ค. 2562, 13:00 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน กรกฎาคม 2562