ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ DOWNLOAD ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
27 ส.ค. 2562, 15:58 F-51.1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว/รายเดียว)
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 16:00 F-51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
27 ส.ค. 2562, 15:59 F-52 แบบคำขอรับการรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า
27 ส.ค. 2562, 15:59 F-53 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)
6 ต.ค. 2563, 10:12 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน ตุลาคม 2562
6 ต.ค. 2563, 10:11 F-6 แบบคำขอยกเลิกการรับรอง
5 พ.ย. 2563, 09:19 แบบคำขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 63
12 ธ.ค. 2562, 14:48 แบบฟอร์มคำของบดำเนินงาน ปี 2564
20 ธ.ค. 2562, 10:27 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน พฤศจิกายน 2562
15 ม.ค. 2563, 09:40 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือน ธันวาคม 2562
11 ก.พ. 2563, 13:09 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนมกราคม 2563
9 มี.ค. 2563, 13:36 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
10 เม.ย. 2563, 13:12 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนมีนาคม 2563
10 เม.ย. 2563, 13:14 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนมีนาคม 2563
8 พ.ค. 2563, 16:53 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนเมษายน 2563
4 มิ.ย. 2563, 14:03 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนพฤษภาคม 2563
8 ก.ค. 2563, 15:56 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนมิถุนายน 2563
6 ส.ค. 2563, 10:22 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนกรกฎาคม 2563
2 ต.ค. 2563, 16:28 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ กันยายน 2563
3 ก.ย. 2563, 16:27 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ เดือนสิงหาคม 2563
2 ต.ค. 2563, 16:31 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ กันยายน 2563
3 พ.ย. 2563, 15:30 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ ตุลาคม 2563
4 ธ.ค. 2563, 15:41 รายงานความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์ พฤศจิกายน 2563