ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรป๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
19 ก.ย. 2562, 15:37 รายการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 3/2562 12 กันยายน 2562
9 ก.ย. 2562, 12:45 รายชื่อโรงคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวมและจัดจำหน่าย
27 ส.ค. 2562, 11:48 รายการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
27 ธ.ค. 2560, 12:45 มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548
21 มิ.ย. 2559, 14:53 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000-2552)
6 มิ.ย. 2559, 09:54 รายชื่อบริษัทคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวม และจัดจำหน่าย