ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรป๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
22 ม.ค. 2563, 11:23 A-1 รายการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 1/2563
28 พ.ย. 2562, 14:02 A-2 รายชื่อโรงคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวมและจัดจำหน่าย
14 พ.ย. 2562, 15:16 A-4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000-2552)
14 พ.ย. 2562, 15:16 A-3 มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548
6 มิ.ย. 2559, 09:54 รายชื่อบริษัทคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวม และจัดจำหน่าย