ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรป๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

Option วันที่อัพเดท ชื่อไฟล์
6 ส.ค. 2562, 14:18 รายชื่อโรงคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวมและจัดจำหน่าย
6 ส.ค. 2562, 09:30 รายการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
27 ธ.ค. 2560, 12:45 มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548
21 มิ.ย. 2559, 14:53 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000-2552)
6 มิ.ย. 2559, 09:54 รายชื่อบริษัทคัดบรรจุ แปรรูป รวบรวม และจัดจำหน่าย