ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 14.88 9 9 14.88 7 7 9.38 2 2 5.50 9 9 14.88
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 53.00 9 9 53.00 9 9 53.00 0 0 0.00 9 9 53.00
ตราด 1 1 3.00 6 6 22.00 0 0 0.00 1 1 9.00 8 8 231.80 16 16 265.80 8 8 231.80 0 0 0.00 8 8 231.80
นราธิวาส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.75 3 3 8.75 3 3 8.75 0 0 0.00 3 3 8.75
จันทบุรี 12 13 45.70 17 17 136.25 0 0 0.00 10 10 39.80 35 39 319.14 74 79 540.89 34 38 317.14 1 1 2.00 35 39 319.14
ระยอง 16 17 47.00 3 4 0.50 0 0 0.00 4 4 32.00 14 14 87.44 37 39 166.94 13 13 81.44 1 1 6.00 14 14 87.44
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00 5 5 10.00 0 0 0.00 5 5 10.00
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สตูล 1 2 0.31 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.42 6 7 2.85 3 3 1.42 0 0 0.00 3 3 1.42
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.26 1 1 0.26 1 1 0.26 0 0 0.00 1 1 0.26
สงขลา 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 4 4 2.25 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ยะลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ระนอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 32.25 3 3 32.25 3 3 32.25 0 0 0.00 3 3 32.25
พังงา 0 0 0.00 5 6 28.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 45.50 10 11 74.00 5 5 45.50 0 0 0.00 5 5 45.50
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชุมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 5 5 0.96 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.96 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชมังคุด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
มังคุด 30 33 96.01 39 41 189.58 0 0 0.00 15 15 80.80 104 108 821.69 188 197 1,188.08 100 104 808.19 4 4 13.50 104 108 821.69