ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.59 3 3 1.59 3 3 1.59 0 0 0.00 3 3 1.59
เชียงราย 0 0 0.00 18 18 4.52 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 4.52 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงใหม่ 1 1 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 105 106 28.16 106 107 28.18 105 106 28.16 0 0 0.00 105 106 28.16
กาญจนบุรี 0 0 0.00 6 6 0.51 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 7 7 0.60 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
น่าน 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 2 2 0.27 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชโอ๊คลีฟแดง

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
โอ๊คลีฟแดง 1 1 0.02 25 25 5.28 0 0 0.00 0 0 0.00 110 111 29.86 136 137 35.16 110 111 29.86 0 0 0.00 110 111 29.86